Bostadsområdet Hangonsilta i Hyvinge har planerats med tanke på hållbar rörlighet

Nyhet 04-08-2022 kl. 12.56
Kipinä-huset och Vanhankirkonsilta © Hyvinge stad 2021

Utgångspunkten för planeringen av bostadsområdet Hangonsilta i Hyvinge var att stödja och främja hållbar rörlighet. Vid planeringen av området togs särskild hänsyn till gång- och cyklingsmöjligheter samt grönområdenas tillgänglighet. Området Hangonsilta är med i projektet Mot koldioxidneutrala kommuner och landskap (Canemure).

Hangonsilta byggs nära Hyvinge järnvägsstation, alldeles intill banan. Området kommer att erbjuda en plats att bo för ca 2 000 Hyvingebor.

”Placeringen av området i det gamla bangårdsområdet stöder hållbarheten, eftersom det inte finns något behov av att ta i bruk nya, obebyggda områden. Detta möjliggör komprimering, och avstånden till tjänsterna i centrum är korta. Läget har också en central betydelse i och med att det stöder hållbar rörlighet”, säger trafikingenjör Kimmo Kiuru från Hyvinge stad.

Gång- och cykelvägar gör Hangonsilta till en den av staden

Gång- och cykelbron Vanhankirkonsilta, som går över banan, byggdes mellan stadens centrum och Hangonsilta. Bron och gång- och cykelvägen i området fungerar också som en förbindelseled till det värdefulla frilufts- och naturområdet Sveitsi samt till Konecranes fabriksområde. Kipinä-huset, som stod färdigt 2021 och inrymmer Hyvinkään lukio och Hyvinkään opisto, ligger alldeles invid bron och är en del av området.

”Områdets läge gör det enkelt att skapa gång- och cykelförbindelser som också betjänar det omgivande området”, säger Anitta Ojanen, Hyvinge stads planeringschef. ”Vanhankirkonsilta är en väsentlig del av området, eftersom den förbinder området med stadens centrum och förkortar gång- och cykelavstånden. Bron har byggts nära Kipinä-huset och är också utformad som ett landmärke som passar in i den gamla bangårdsmiljön”.

I bostadsområdet Hangonsilta användes en ”grönytefaktor” anpassad till Hyvinge för att säkerställa att grönområdena var tillräckliga vid planeringen av kvarteren. ”Den första delen av området byggdes ganska kompakt, och i planeringen av den andra fasen kommer vi att göra området glesare och placera parkeringsplatserna i utkanten av området. Så får vi fler grönområden mitt i kvarteren”, säger Ojanen.

Säkra och täckta parkeringsområden för cyklister

Planen för Hangonsilta är den första stadsplanen i Hyvinge som innehåller ett krav på antalet täckta cykelplatser. Det finns också gott om säkra förvaringsutrymmen för cyklar vid Kipinä-huset och mindre parkeringsplatser för bilar.

En parkeringsplats per 120 kvadratmeter våningsyta planlades för bostadsområdet. Detta antal visade sig emellertid vara problematiskt, då många små bostäder planlades i området, vilket ökade behovet av bilplatser.

För elektronisk trafik finns ett krav på laddningsstationer för elbilar på parkeringsplatsen vid Kipinä-huset. Målet är att göra parkeringsplatsen som byggs i den nya delen av området tillgänglig för hela området.

Invånarna får delta i planeringen

Utvecklingen av gång- och cykeltrafik i området kring Hangonsilta följs aktivt. En räknare har redan monterats i ena ändan av Vanhankirkonsilta, som kontinuerligt mäter antalet fotgängare och cyklister. Enligt trafikprognoserna kommer antalet trafikanter att uppgå till cirka 1 600 per dag, varav cirka 600 är fotgängare och cirka 1 000 är cyklister.

Invånarnas syner på området har kartlagts i en avhandling. Undersökningen visade att invånarna vill ha en stadsstruktur som stöder en hållbar rörlighet, men de vill inte ge upp sin egen bil, även om den inte används varje dag.

”Det tar tid för människorna att börja använda nya former av rörlighet. Hyvinges stadsbyggnad som helhet stöder inte gång- och cykeltrafik, eftersom egen bil används mycket när man rör sig i stadens landsbygdspräglade utkanter. Detta beror också delvis på attityder – de flesta invånarna bor nära stadens centrum”, säger Kiuru.

Eleverna på Hyvinkään lukio har också deltagit i planeringen av området. Inom ramen för Meteorologiska institutets och Hyvinges Canemure-delprojekt anordnades en workshop om hållbar rörlighet med gymnasieeleverna. Förnybar energi, grönområdenas mångfald, fungerande lokala tjänster, delningsekonomin och fungerande cykelnätverk betonades bland gymnasieelevernas önskemål.

Partnerskapsplaneringen möjliggjorde hållbara lösningar

Området Hangonsilta planerades genom partnerskapsplanering. Det innebär att alla som kommer att utföra arbete i området – staden och andra byggherrar och byggföretag – är involverade från början. På så sätt kan genomförandet planeras redan i planläggningsskedet.

”Partnerskapsplanering ger oss en utmärkt möjlighet att integrera hållbarhetsfrågor i planeringen, till exempel antalet cykelplatser. Tillsammans med våra partner har vi kunnat skapa ett högklassigt bostadsområde där hållbar rörlighet är möjlig”, säger Ojanen. ”Partnerskapsplanering kräver naturligtvis också ett gott samarbete mellan stadens olika enheter samt hantering av helheter.”

Mer om temat

Mer information

  • trafikingenjör Kimmo Kiuru, Hyvinge stad, fornamn.efternamn@hyvinkaa.fi
  • planläggningschef Anitta Ojanen, Hyvinge stad, fornamn.efternamn@hyvinkaa.fi

  • Skriv ut sidan