Preliminära uppgifter: Kommunernas klimatutsläpp minskade med 3,1 procent år 2021

Nyhet 22-11-2022 kl. 9.56
Utsläppen har minskat med nästan en tredjedel, eller med 28,7 procent, i nästan alla kommuner i Finland mellan år 2005 och år 2021.
Växthusutsläppen från Finlands kommuner sektorsvis åren 2005–2021. Utsläppen har beräknats enligt Hinku-beräkningsreglerna. © SYKE

Enligt Finlands miljöcentral SYKE:s beräkningar har kommunernas sammanlagda klimatutsläpp minskat med 3,1 procent år 2021 jämfört med det föregående året.

Utsläppen minskade inom nästan alla sektorer, men det ökade behovet av uppvärmning gjorde att utsläppen från uppvärmningen av byggnader minskade långsammare.

Enligt de preliminära uppgifterna minskade utsläppen från förbrukningen av fjärrvärme med bara 0,2 procent. Utsläppen från fjärrvärmeproduktionen per producerad energi minskade emellertid med omkring 13 procent. Detta berodde främst på att fossila bränslen ersattes med värmekällor med lägre utsläpp i några större städer. Å andra sidan måste det ökade uppvärmningsbehovet i flera kommuner tillgodoses genom ökad användning av fossila bränslen. Användningen av naturgas ökade också i flera kommuner.

Utsläppen från elvärme ökade med 4,9 procent jämfört med år 2020. Utsläppen från konsumtionsel minskade emellertid med 1,9 procent från 2020 års nivå till följd av att andelen förnybara energikällor ökade.

Utsläppen från vägtrafiken minskade med 3,2 procent. Den något ökade vägtrafiken från coronaåret 2020 ökade således inte utsläppen från vägtrafiken till nivån före pandemin. Detta beror bland annat på förnyelsen av fordonsbeståndet, övergången till bättre drivkraft och framför allt på den ökade andelen biobränslen.

Trenden för utsläpp från arbetsmaskiner, sjötrafiken, avfallshanteringen och f-gaserna fortsatte att minska. Utsläppen från jordbruken minskade tydligt, med 2,9 procent.

”År 2020 var exceptionellt, då pandemin stoppade samhällets normala aktiviteter, men det var också ett mycket varmt år. Jämfört med året innan var 2021 klart kallare, och vi hade redan börjat återhämta oss från den första coronachocken. Det är mycket uppmuntrande att utvecklingen av utsläppen trots allt har fortsatt i rätt riktning”, säger SYKE:s beräkningsspecialist, specialforskare Santtu Karhinen.

Utsläppsfördelningen mellan de olika sektorerna var relativt oförändrad jämfört med året innan. Resultaten för 2021 visar att de viktigaste utsläppssektorerna, som också bör omfattas av utsläppsminskningsåtgärder, är vägtrafik (27 %), jordbruk (21%), konsumtion av fjärrvärme (14 %) och elförbrukning (uppvärmningsel och konsumtionsel totalt 11 %).

De viktigaste utsläppssektorerna i år 2021 är vägtrafik (27 %), jordbruk (21%), konsumtion av fjärrvärme (14 %) och elförbrukning (uppvärmningsel och konsumtionsel totalt 11 %).
Kommunernas sammanlagda utsläppsfördelning år 2021. Utsläppen har beräknats enligt Hinku-beräkningsreglerna. © SYKE

En positiv utsläppstrend kan också observeras över en längre tidsperiod. Utsläppen har minskat med nästan en tredjedel, eller med 28,7 procent, i nästan alla kommuner i Finland mellan år 2005 och år 2021.

Stora skillnader mellan landskap i invånarspecifika utsläpp

De invånarspecifika utsläppen minskade i alla landskap jämfört med 2021, med undantag av en svag ökning i Södra Karelen. Det finns dock stora skillnader mellan kommunerna och landskapen i hur utsläppen fördelar sig mellan olika sektorer och hur de utvecklas. De invånarspecifika utsläppen är lägst i de södra landskapen. Situationen var samma förra året.

Skillnaderna mellan landskapen förklaras bland annat av skillnader i näringsstrukturer, geografiska egenskaper, väderförhållanden och bränsleanvändningen vid fjärrvärme.

De invånarspecifika utsläppen minskade i alla landskap jämfört med 2021, med undantag av en svag ökning i Södra Karelen.
Landskapens växthusutsläppen per invånare år 2021. Utsläppen har beräknats enligt Hinku-beräkningsreglerna. © SYKE

Kommunernas och regionernas klimatindikatorer stöder uppföljning av klimatarbetet

SYKE har sammanställt indikatorer förknippade med energi och trafik i kommuner och landskap från åren 2017–2021. Utöver utsläppsberäkningen stöder och kompletterar indikatorerna uppföljningen av klimatarbetet i kommuner och regioner.

Indikatorerna visar att till exempel den småskaliga produktionen av nätansluten solcellsel har mångdubblats under de senaste åren. Också antalet byggnader som utnyttjar jordvärme ökar.

De genomsnittliga utsläppen per kilometer från personbilar minskar på grund av förnyelse av fordonsbeståndet, men å andra sidan har antalet bilar ökat. Antalet och andelen bilar som drivs med alternativa kraftkällor, såsom el och gas, har ökat snabbt, liksom antalet offentliga laddstationer för el- och gasfordon.

Hinku-kommunernas klimatgärningar publiceras

Finlands miljöcentral har sammanställt klimatgärningarna under de senaste åren av kommunerna i nätverket Mot en koldioxidneutral kommun (Hinku) och de regioner som deltog i Canemure-projektet.

Utsläppsberäkningen utvecklas ständigt

SYKE:s utsläppsberäkningssystem ALas täcker alla kommuner i Finland och 80 utsläppssektorer. Alla kommuners och sektorers utsläpp och energiförbrukning kalkyleras årligen. Beräkningsmodellen uppdateras vid behov till exempel när nytt informationsmaterial kommer till hands. Vid beräkningen av preliminära uppgifter används inte allt det material som används i den slutliga beräkningen. De slutliga utsläppsuppgifterna för 2021 som publiceras på våren 2023 kommer i vissa avseenden att avvika från siffrorna i de preliminära uppgifterna.

Utsläppsberäkningstjänsten kommer inom en snar framtid att utvidgas till att omfatta utsläppsuppgifterna för alla kommuner för år 1990. Dessa uppgifter möjliggör en mer direkt samordning av de regionala utsläppsminskningsmålen och den faktiska utsläppsutvecklingen med nationella mål i enlighet med den finska klimatlagen.

Utöver de för närvarande publicerade årliga, uppföljda och förbrukningsbaserade utsläppsuppgifterna utvecklar SYKE en förbrukningsbaserad utsläppsberäkning som ska producera ytterligare information för en effektiv allokering av det regionala klimatarbetet.

De olika beräkningarna kompletterar varandra och ger en mer mångsidig bild av utsläppen, samtidigt som de bidrar till att minska utsläppen i kommunerna.

Kommunernas utsläppsberäkning har fått finansiering från EU:s Life IP Canemure-projekt.

Utsläppsberäkningens material finns öppet tillgängliga för alla:

Bilder

Mer information

  • specialforskare Santtu Karhinen, Finlands miljöcentral, tfn 029 525 1889, fornamn.efternamn@syke.fi
  • specialsakkunnig Johannes Lounasheimo, Finlands miljöcentral, tfn 029 525 1008, fornamn.efternamn@syke.fi
  • specialforskare Eija Ferreira (oljevärme och annan separat uppvärmning), Finlands miljöcentral, tfn 0295 252 227, fornamn.efternamn@syke.fi
  • specialforskare Juha Grönroos (jordbruk), Finlands miljöcentral, tfn 029 525 1128, fornamn.efternamn@syke.fi
  • planerare Tommi Forsberg (F-gaser), Finlands miljöcentral, tfn 029 525 1116, fornamn.efternamn@syke.fi
  • specialforskare Jouko Petäjä (avstjälpningsplatser), Finlands miljöcentral, tfn 029 525 1508, fornamn.efternamn@syke.fi
  • samordnare Venla Riekkinen (klimatindikatorer), Finlands miljöcentral, tfn 029 525 1942, fornamn.efternamn@syke.fi
  • Hinku-nätverkets nationella ledare, professor Jyri Seppälä, Finlands miljöcentral, tfn 029 525 1629, fornamn.efternamn@syke.fi

  • Skriv ut sidan