Preliminära uppgifter: Kommunernas klimatutsläpp minskade med 2,7 procent år 2022

Nyhet 23-11-2023 kl. 15.16
Ennakkotiedot_päästötiedot_2022_SV_infografiikka 1
Finska kommuners utsläpp av växthusgaser sektorsvis åren 1990 och 2005–2022. Utsläppen har beräknats enligt Hinku-beräkningsreglerna utan utsläppskrediter. © Finlands miljöcentral

Enligt Finlands miljöcentral (Syke) gick kommunernas totala utsläpp av växthusgaser år 2022 ner med 2,7 procent jämfört med året innan. Utsläppen har minskat med 29,6 procent jämfört med år 2005. År 2022, liksom tidigare år, var de största utsläppskällorna för växthusgaser vägtrafiken (28,4 % av de totala utsläppen), jordbruket (20,3 %) och fjärrvärmeproduktionen (15,2 %).  

Effekterna av Rysslands anfallskrig mot Ukraina är synliga i resultaten för 2022. Detta är särskilt tydligt inom energisektorn, där utsläppsintensiteten för fjärrvärmeproduktionen ökade något. Som ett resultat av kriget i Ukraina ersattes användningen av naturgas och trädbränslen med stenkol och torv. Växthusgasutsläppen från fjärrvärmeproduktionen ökade med cirka 2,3 procent trots minskad energiförbrukning. 

Utsläppen från elanvändningen fortsatte att minska. Detta påverkades positivt av den minskade energiförbrukningen. Även om användningen av stenkol ökade, minskade den ökade vindkraftsproduktionen elproduktionens utsläppsintensitet.  

I vägtrafiken drevs den positiva utsläppsutvecklingen av elektrifieringen av bilbeståndet och minskningen av körprestationer, det vill säga antalet körda kilometer. Däremot var andelen biokomponenter i bränslen mindre än året innan, vilket ökade utsläppen av växthusgaser. Enligt preliminära uppgifter ökade utsläppen från vägtrafiken något från föregående år, men låg ändå kvar under utsläppsnivån för år 2020. 

Utsläppen från annan separat uppvärmning av byggnader (olja, gas, trä) fortsatte sin nedåtgående trend. Utsläppen från avfallshantering minskade med 5 procent och utsläppen av fluorerade växthusgaser med 8,5 procent. På samma sätt minskade utsläppen från de minsta sektorerna, det vill säga järnvägs- och sjötrafiken. Jordbruksutsläppen minskade med mindre än en procent från föregående år. 

”År 2022 fortsatte en rad ovanliga  globala ogynnsamma händelser i och med kriget i Ukraina, vars effekter återspeglades i flera utsläppssektorer. Även om uppgifterna för 2022 visar vissa bakslag jämfört med den tidigare utsläppsutvecklingen, kan mer positiv utveckling förväntas i fortsättningen, särskilt inom energisektorn," säger Santtu Karhinen, specialforskaren som ansvarar för beräkning på Finlands miljöcentral. 

Ennakkotiedot_päästötiedot_2022_SV_infografiikka 2
Finlands kommuners sammanlagda fördelning av växthusgasutsläpp år 2022. Utsläppen har beräknats enligt Hinku-beräkningsreglerna utan utsläppskrediter. ©  Finlands miljöcentral

Betydande ytterligare åtgärder behövs i de flesta kommuner för att uppnå de nationella klimatmålen 

I samband med publiceringen av de preliminära uppgifterna för 2022 lades också kommunernas utsläppsuppgifter för 1990 till i utsläppsinformationstjänsten (paastot.hiilineutraalisuomi.fi/). Förutom uppföljning i enlighet med Hinku-beräkningsregler har tjänsten nu också de totala utsläppen för olika områden, uppdelade i utsläppshandel och ansvarsfördelningssektorn.  

De regionala utsläppen för 1990 gör det möjligt att jämföra regionernas utsläppsminskningstakt i förhållande till de nationella målen för 2030 (-60 %), 2040 (-80 %) och 2050 (-90–95 %). Inom ansvarsfördelningssektorn är Finlands utsläppsminskningsmål -50 procent för åren 2005–2030.  

Mellan 1990 och 2022 har de totala utsläppen minskat med 35,9 procent och inom ansvarsfördelningssektorn med cirka 22,1 procent mellan 2005 och 2022. Utöver genomförandet av ett aktivt klimatarbete finns det tydliga regionala skillnader i utsläppsminskningstakten. Skillnaderna är bland annat relaterade till demografiska och geografiska egenskaper samt förändringar i näringsstrukturen.  

Jämförande data visar att betydande ytterligare åtgärder behövs i de flesta kommuner för att uppnå de nationella målen. Utöver byggnadernas och industrins energiförbrukning krävs ytterligare åtgärder i synnerhet för att minska utsläppen från vägtrafiken och jordbruket. 

 

Ennakkotiedot_päästötiedot_2022_SV_infografiikka 3
Utsläppsminskningar i finska kommuner 1990–2022 (alla utsläpp till vänster) och 2005–2022 (utsläpp från ansvarsfördelningssektorn till höger). © Finlands miljöcentral

Utsläppsberäkningens material finns öppet tillgängliga för alla: 

Mer information 

specialforskare Santtu Karhinen, Finlands miljöcentral, tfn 029 525 1889, fornamn.efternamn@syke.fi 

planerare Jari Rantsi, Finlands miljöcentral, tfn 029 525 1274, fornamn.efternamn@syke.fi 

specialforskare Eija Ferreira (oljevärme och annan separat uppvärmning), Finlands miljöcentral, tfn 0295 252 227, fornamn.efternamn@syke.fi 

specialforskare Juha Grönroos (jordbruk), Finlands miljöcentral, tfn 029 525 1128, fornamn.efternamn@syke.fi 

planerare Tommi Forsberg (F-gaser), Finlands miljöcentral, tfn 029 525 1116, fornamn.efternamn@syke.fi 

 


  • Skriv ut sidan