Hyppää sisältöön

Helsingin kaupunki: Hiilijalanjälkikriteerit kestävien hankintojen edistäjänä

Helsingin osahankkeen tavoitteena on löytää keinoja hillitä ilmastonmuutosta hankintojen kautta. Hankintojen vähähiilisyys ja kestävyys pyritään saamaan kilpailutuksessa keskeisesti vaikuttaviksi tekijöiksi.

Osahankkeeseen on valittu useita pilotoitavia hankintaesimerkkejä, joiden hankintaprosessissa pyritään huomioimaan vähähiilisyys ja muut ympäristö- ja vastuullisuusnäkökohdat mahdollisimman hyvin. Erityisesti selvitetään sitä, miten hiilijalanjäljen laskentaa voidaan soveltaa eri hankintaryhmissä ja millaisia kriteerejä hiilijalanjäljelle voidaan muodostaa.

Tavoitteena on saada aikaan onnistuneita esimerkkejä ja sovellettavia työkaluja, jotka edesauttavat Helsingin ja muiden Suomen kaupunkien kestävien hankintojen kehittämistyötä.

Vähähiilisillä hankintapiloteilla hyviä käytäntöjä

Hanke käynnistyi keväällä 2019 Helsingin kaupungin hankintojen kartoituksella ja sopivien pilottikohteiden valinnalla. Kohteet valittiin yhteistyössä kaupungin hankinta-asiantuntijoiden kanssa sellaisista hankintaryhmistä, joilla on merkittävät ilmastovaikutukset. Tarkastelussa ovat olleet ainakin rakentamisen ja ylläpidon hankinnat, ruoka- ja elintarvikehankinnat, tekstiilihankinnat sekä erilaiset ICT- ja ajoneuvohankinnat.

Hankintakohteiden valinnassa huomioitiin hankinnan ilmastovaikutuksen lisäksi hankinnan koko, mahdollisuudet huomioida hiilijalanjälki hankintaprosessissa sekä kaupungin hankinta-aikataulu.

Hankkeessa on mukana yhdeksän pilottihankintaa

 • Suunnittele ja rakenna -urakassa (pdf, hel.fi)  tarjoajat laskivat tarjousvaiheessa suunnitelmiensa hiilijalanjäljen, joka pisteytettiin osana tarjouskilpailua. Tarjouksen hiilijalanjälkeä tullaan seuraamaan rakennushankkeen aikana.
 • Uuden toimialatalon ravintolapalvelun hiilijalanjälki tullaan laskemaan sopimuskaudella. Lisäksi palveluntuotannon vastuullisuutta kehitettiin sekä kasvis- ja vegaanisen ruuan tarjontaa lisättiin.
 • Uudelleenpäällystysurakoissa urakoitsijoilta kerätään sopimuskauden aikana lähtötietoja urakan ilmastovaikutusten arviointia varten. Osallistumme asfaltointialan yhteisen hiilijalanjälkityökalun kehitystyöhön.
 • Maitotuotteiden hankinnassa (pdf, hel.fi) kartoitettiin markkinan valmiutta hiilijalanjälkilaskentaan ja osana kilpailutusta vaadittiin toimittajan toimenpidesuunnitelma hiilijalanjäljen pienentämiseksi sopimuskaudella.
 • Lihatuotteiden hankinnassa (pfd, hel.fi) kartoitettiin markkinan valmiutta hiilijalanjälkilaskentaan ja osana kilpailutusta vaadittiin toimittajan toimenpidesuunnitelma hiilijalanjäljen pienentämiseksi sopimuskaudella.
 • Palvelutalojen ruokapalveluiden hankinnassa kehitettiin erityisesti vastuullisuuskriteerien sopimusseurantaa ja pyritään sopimuskauden aikaiseen hiilijalanjäljen pienentämiseen.
 • Asuinkerrostalojen peruskorjauksen hankesuunnitteluvaiheessa (pdf, hel.fi) optimoitiin rakennusten elinkaaren aikaista hiilijalanjälkeä, rakennuksen käyttöön perustuvaa energiankulutusta ja elinkaarikustannuksia. Suunnitteluvaiheessa selvitetään peruskorjauksen kiertotalouspotentiaalia erillisellä uudelleenkäyttöselvityksellä ja -suunnitelman laadinnalla.
 • Tiiviissä katuympäristössä toteutettiin katu- ja vesihuollon suunnittelua ohjaava päästölaskenta ja resurssiviisaan vaihtoehdon tarkastelu (pdf, hel.fi). Resurssiviisaan vaihtoehdon suositukset huomioidaan myöhemmin varsinaisessa urakkavaiheessa.
 • Työvaatehankintojen osalta (pdf, hel.fi) tarkasteltiin, onko palveluhankinta tuotehankintaan verrattuna elinkaarivaikutuksiltaan kestävämpi vaihtoehto. Hankintaan lisätään hiilijalanjäljen ja kiertotalouden huomioivia kriteerejä.

Onnistuneiden hankintapilottien taustalla avainasemassa ovat aktiivinen markkinavuoropuhelu sekä yhteistyö yritysten, tutkimuslaitosten ja muiden kuntien ja kaupunkien kanssa.

Hankintapilottien valmistelu ja toteutus dokumentoidaan huolellisesti erillisiksi casekuvauksiksi tulosten arviointia ja tiedon jakamista varten. Ensimmäiset casekuvaukset valmistuivat marraskuussa 2020 ja loput vuoden 2021 aikana. Toteutuneiden hankintojen vaikuttavuutta arvioidaan päästövähennysten lisäksi mahdollisuuksien mukaan myös elinkaarikustannusten näkökulmasta.

Arvio Helsingin kaupungin hankintojen ilmastopäästöistä

Pilottihankintojen valinnan yhteydessä käynnistettiin yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen kanssa Helsingin kaupungin hankintojen hiilijalanjäljen arviointi, joka valmistui syksyllä 2019. Arvioinnin tuloksena saatiin karkea käsitys kaupungin hankintamenoryhmien aiheuttaman päästökuormituksen suuruusluokasta ja jakautumisesta. Tuloksia on mahdollista hyödyntää arvioitaessa hankintaryhmien merkittävyyttä ilmastonäkökulmasta sekä sitä, mihin päästövähennystoimenpiteitä tulisi erityisesti kohdistaa.

Hankkeessa opittuja hyviä käytäntöjä jaetaan aktiivisesti ja hankkijoiden osaamista kehitetään tarjoamalla ohjeistuksia, työkaluja ja hankintakoulutuksia. Tavoitteena on, että vastaavanlaisia hankintoja toteutetaan myös muissa Suomen kaupungeissa osahankkeen innoittamana.

Osahankkeella edistetään Helsingin tavoitetta saavuttaa hiilineutraalisuus vuoteen 2035 mennessä. Osahankkeen vaikutusta Helsingin hiilineutraalisuustavoitteeseen voit seurata Ilmastovahdissa erityisesti toimenpiteiden 107 ja 108 alla.

© Saara Pellikka

Aikataulu

 • 3/2019–10/2024

Ajankohtaista

Lisää aiheesta

Lisätietoja

 • projektikoordinaattori Miia Herzon, Helsingin kaupunki, etunimi.sukunimi@hel.fi, puh. 09 3104 2138
Julkaistu 8.5.2020 klo 18.29, päivitetty 2.11.2021 klo 8.24

 • Tulosta sivu